Vabor logo
Vereniging Adviseurs Beton Onderhoud en Reparatie

Nieuw

 

 

VABOR  LEDENVERGADERING & TECHNISCHE DISCUSSIE- EN INFORMATIEBIJEENKOMST

 Datum:  

 

Programma 23 maart 2017 

 

 

AANVANG:    14:00 uur

LOCATIE:      TechnoConsult, Brouwersstraat 29, 5473 HB Heeswijk-Dinther

contactpersoon aldaar: de heer Corné van der Steen 0413 - 29 37 37

 

Ledenvergadering (besloten bijeenkomst)

14:00 - 14.50  Verenigingszaken, nieuwe leden, ontwikkeling VABOR 25 jaar, commissies, jaarverslag(en)

Inhoudelijk deel

 15:00-15:45    De rol van de VABOR-adviseur in de projectspecificatie en BRL 3201

                         Inleider: Corné van der Steen (TechnoConsult)

 Met het van kracht worden van de nieuwe CUR-Aanbevelingen voor betonreparatie (118 en 119) is het belang van een Betononderhoudskundige meer dan eens benadrukt. Op basis van een goed vooronderzoek en keuze van de hersteltechniek moeten in de projectspecificaties (het bestek/contract) een aantal zaken worden geregeld. In de lezing zal daarop worden ingegaan, als ook op de reden waarom. Er wordt een voorstel gedaan hoe VABOR daarin een rol kan spelen. Ook van de Betononderhoudskundige van een uitvoerend bedrijf wordt het nodige verwacht. Dit zal in het tweede deel van de lezing naar voren komen. Daarbij zullen verbanden worden gelegd naar de gewijzigde BRL 3201, deel 1 en 2.

 Pauze (uitloop)

 16:00-16:45    Inspectie en advies van kunstwerken

                         Inleider: Martin de Jonker (SGS-Intron)

 In 2015 is CUR-Aanbeveling 117 “Inspectie en advies kunstwerken” verschenen. Deze Aanbeveling geeft procedures, regels en eisen voor inspectie, advies en (nader) onderzoek voor beheer van civieltechnische constructies en hun technische installaties. Materiaalkundige verdiepingen worden beschreven in SBRCURnet handboeken die een integraal geheel vormen met de CUR-Aanbeveling. In januari 2017 is het Handboek Inspectie Beton verschenen. Tijdens de presentatie worden deze documenten belicht en wordt de relevantie voor de VABOR-leden besproken.

 Pauze (uitloop)

 

 17:00 -17:45  Repareerbaarheid van nieuwe bindmiddelsoorten in beton

                       Inleider: Jos Kronemeijer (Delta Concrete Consult)

 Er zijn de diverse ontwikkelingen ten aanzien van nieuwe betonsoorten. Een groep daarvan wordt beschreven onder de verzamelnaam “alkali- geactiveerde bindmiddelen (AAM’s)”. Wat zijn dit voor materialen? Welke toepassingen zijn er nu en in de nabije toekomst, zijn onderwerpen die aan bod gaan komen. Voor de Betononderhoudskundige is interessant welke uitdagingen een nieuwe betonsoort zoals AAM’s met zich meebrengen als deze betonsoorten wellicht in de toekomst moeten worden gerepareerd of anderszins onderhoud verlangen.

 

 17:45 -18:00  Uitloop, open discussie, napraten

 Betononderhoudskundigen die aangesloten zijn bij VABOR ontvangen een bewijs van deelname. Deze kan invulling geven aan de verplichte bijscholing zoals die in de nieuwe BRL 3201 wordt opgenomen.

 Vragen en informatie via het secretariaat van VABOR, info@vabor.nl

 of rechtstreeks: Corné van der Steen 06-51138329, c.a.vandersteen@technoconsult.nl

 Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld,   Corné van der Steen, voorzitter VABOR

       

 

 

KENNISOVERDRACHT NIEUWE CUR-AANBEVELING BETONREPAREN

Op 13, 14 en 15 oktober 2015 vonden bijeenkomsten plaatsen waarin de nieuwe CUR-Aanbeveling 118 “Specialistische instandhoudingstechnieken, reparen van beton" is gepresenteerd. Deze Aanbeveling vervangt de CUR-Aanbevelingen 53, 54 en 55.

Ruim 150 deelnemers zijn bijgepraat over de impact die deze nieuwe CUR-Aanbeveling zal hebben. Een impact die ook opdrachtgevers en adviseurs betreft.

Namens VABOR ging Corné van der Steen in op de inhoud van de Aanbeveling en de consequenties die dit heeft (de presentatie CUR-Aanbeveling 118 kunt u vinden op deze site).

 

Vanaf nu worden betonreparaties ingedeeld in een esthetische betonreparatie (RE), technische betonreparatie (RT) of constructieve betonreparatie (RS). Omdat het verschil tussen RT en RS groot is als het gaat om toe te passen materialen, inzet van personeel, eisen aan het bedrijf (certificatie) en de omvang van keuring en verslaglegging, is het van groot belang vooraf een gedegen onderzoek uit te voeren. Mocht blijken dat sprake is van constructief herstel dan kan een vergunningsplicht gelden. Een goed onderzoek vooraf zal dus leiden tot een betere afweging van maatregelen en een vloeiend verlopend uitvoeringsproces.

 

VABOR wil daarbij een belangrijk herkenningspunt zijn en blijven voor bedrijven en personen die in staat zijn dit degelijk onderzoek en advies uit te voeren. Met de nieuwe CUR-Aanbeveling wordt de rol van een betononderhoudskundige nog belangrijker. CUR-Aanbeveling 118 heeft ook in zich, dat er in het begin nog wel wat afgestemd moet worden. Ook hierin wil en kan VABOR een rol vervullen.

 

Betononderhoudskundigen worden dan ook van harte uitgenodigd lid te worden van VABOR. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de voorzitter, Corné van der Steen (06-51138329) of via het secretariaat van VABOR.

 

Namens de certificeren instellingen (SGS INTRON Certificatie / Kiwa / SKG IKOB) is VABOR-lid Maarten Swinkels ingegaan op de gevolgen die de nieuwe CUR-Aanbeveling heeft op de BRL3201. Deze zal gewijzigd worden, waarbij in plaats van uitvoeringstechnieken (handmatig repareren, spuiten, injecteren) het doel van de reparatie centraal komt te staan (RE, RT, RS). Aan het aanpassen van de BRL wordt nu gewerkt, waarbij het de verwachting is dat deze rond de zomer 2015 beschikbaar komt en geïmplementeerd kan worden.