Wat is VABOR?

VABOR is een vereniging van adviseurs op het vakgebied van betononderhoud en -reparatie en geïnteresseerde personen met affiniteit voor de betonreparatiebranche.
De vereniging is opgericht op 28 december 1992 om invulling te geven aan een behoefte van zowel beheerders van onroerend goed als de betonreparatiebranche (VBR en VLB).
Deze marktpartijen wilden heldere en kwalitatief hoogwaardige adviezen, die in overeenstemming zijn met de wensen van de beheerders en die voldoen aan de laatste stand van zaken binnen de techniek.

VABOR kent diverse soorten leden. Ten eerste adviesbureaus en hun medewerkers met relevante kennis van het vakgebied.
Ten tweede is er een brede vertegenwoordiging van belangstellende leden uit alle segmenten van de bouw, zoals opdrachtgevers, eigenaars en beheerders van onroerend goed, aannemers en leveranciers van hersteltechnieken en materialen.
Ten derde zijn bij VABOR betononderhoudskundigen (BOK-ers) die door deelname aan technische discussies en het bijwonen van lezingen invulling geven aan de verplichte bijscholing zoals die in de nieuwe BRL 3201 is opgenomen.
Een actueel overzicht van de aangesloten adviesbureau's, belangstellende leden en betononderhoudskundigen wordt gepubliceerd op de website van VABOR.

VABOR stelt zich ten doel om het vakgebied van de betonreparatie-adviseur te promoten en een duidelijke plaats te geven binnen de Nederlandse adviesmarkt.
Daarnaast neemt het verbreden van de toegankelijkheid van vakkennis en het vergroten van onafhankelijke en betrouwbare advisering een belangrijke plaats in.
Binnen de vele activiteiten van VABOR is kennisoverdracht een duidelijk speerpunt.

VABOR vindt privacy van de leden erg belangrijk. Daarom worden gegevens van de leden geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensverwerking verwerkt en gebruikt. Meer informatie hierover vindt u in onze Privacyverklaring.

 

Wat doet VABOR?

Kennisoverdracht vindt in eerste instantie plaats tijdens bijeenkomsten voor de aangesloten adviesbureaus. De hierbij verkregen inzichten over vakgerichte onderwerpen worden gedeeld en nader bediscussieerd in de ledenvergaderingen.
Daarnaast worden de steeds wisselende thema's periodiek gepresenteerd door vakdeskundigen tijdens studiebijeenkomsten en VABOR-seminars.
Deze thema's hebben betrekking op de laatste ontwikkelingen in het vakgebied: resultaten van onderzoeken, ontwikkelingen in reparatietechnieken, reparatiematerialen en coatings, unieke reparatieprojecten, 'performance' van niet-destructieve meetapparatuur, et cetera.

VABOR draagt zorg voor de belangenbehartiging van het vakgebied door middel van vertegenwoordigingen en actieve participatie in allerlei landelijke werkgroepen.
Voorbeelden daarvan zijn werkgroepen onder het voorzitterschap van CUR, CROW en het Nationaal College van Deskundigen Betonreparatie (NCvDB).

Door VABOR-leden is bijgedragen aan of zijn de volgende documenten tot stand gekomen:
- CUR-Aanbeveling 53, 54 en 56 respectievelijk "Spuitbeton", " Handmatig repareren" en "Injecteren"
- Uitbreiding en aanpassing STABU-systematiek Hoofdstuk 21.21 Betonreparatie
- CUR-Aanbeveling 72 "Inspectie en onderzoek betonconstructies"
- Uitbreiding RAW-systematiek met het onderdeel Betonreparaties; Hoofdstuk 42 Betonwerk
- CUR-rapport 2000-1 "Betonschade Kwaaitaal en Manta vloerelementen in de woningbouw"
- CUR-Aanbeveling code C-97 B "Het versterken van betondraagconstructies met gelijmde uitwendige koolstofvezelwapening"
- CUR-Aanbeveling 100:2013 "Schoonbeton - specificatie, uitvoering en beoordeling van betonoppervlakken waaraan esthetische eisen worden gesteld"
- CUR-Aanbeveling 118:2015 "Specialistische instandhoudingstechnieken - repareren van beton"
- CUR-Aanbeveling 119:2016 "Specialistische instandhoudingstechnieken - vullen en injecteren van scheuren, naden en holle ruimten in beton".
- ERM-URL 2003 (advies) en ERM-URL 4005 (realisatie) voor het restaureren van historisch beton.